Trước khi đọc Lý nói rõ, đây là bài phân tích. Phân tích là gì? Là DỰ ĐOÁN TƯƠNG LAI dựa trên cơ sở DỮ LIỆU QUÁ KHỨ. Vậy nên tốt nhất mọi người vẫn nên tham khảo và tự đưa…